Privacybeleid

 

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

 

Gebruiksvoorwaarden voor de website www.1001trappen.nl van Design Solutions Direct

 

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Design Solutions Direct alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

2. Informatie en aansprakelijkheid
2.1 De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

2.2 Design Solutions Direct is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Design Solutions Direct.

2.3 Design Solutions Direct is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

3. Links met andere websites
3.1 Deze website bevat links naar externe internetpagina's.

3.2 Design Solutions Direct is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

3.3 Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

4. Cookie Policy
4.1 Bij uw gebruik van de site verzamelen wij door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de site beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken.

4.2 U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

4.3 De domeinnaam van de site server waar de cookies worden opgeslagen is www.1001trappen.com en www.1001trappen.nl. De geldigheidsduur van de cookies kunt u zelf instellen in uw systeem.

4.4 De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

4.5 U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@1001trappen.nl.

5. Cookie policy voor gebruik van session cookies

5.1 Bij uw gebruik van de site verzamelen wij door middel van zgn. session cookies informatie over uw gebruik van de site. Dit doen wij om uw toegang tot volgende pagina´s van de site te faciliteren. Bij het einde van uw bezoek van de site worden de session-cookies verwijderd.

5.2 U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Uw gebruik van de site zal dan mogelijk hindering of vertraging ondervinden.

5.3 De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

6. Etracker

6.1 Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de).

6.2 Op basis van deze gegevens worden gebruiksprofielen gemaakt onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, die gegevens alleen anoniem verzamelen en opslaan.

6.3 De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen en worden niet gekoppeld aan gegevens via de drager van het pseudoniem. De toestemming tot verzameling en opslag van gegevens kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

7. Privacy policy

7.1 Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten/het plaatsen van orders/het onderhouden van contacten met u/het verrichten van marktonderzoek/het opstellen van profielen van onze klanten en leveranciers alsook om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen.

7.2 We slaan geen credit card gegevens op, noch delen we informatie met derden.

7.3 Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de klantenadministratie/after sale service/terugroep acties/direct marketing activiteiten voor (nieuwe) producten/diensten.

7.4 Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

7.5 U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres aan de afdeling marketing op info@1001trappen.nl.

8. Eigendomsrechten

8.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Design Solutions Direct.

8.2 Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Design Solutions Direct in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Design Solutions Direct en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Design Solutions Direct.

9. Ongevraagd ingestuurde ideeën

9.1 In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Design Solutions Direct via e-mail of anderszins, zal Design Solutions Direct gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Design Solutions Direct zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.

9.2 U vrijwaart hierbij Design Solutions Direct terzake van alle schade en kosten die Design Solutions Direct lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

10. Nietigheid
10.1 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden.

10.2 Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.